srijeda, 1. veljače 2012.

Efekat tkivnih režnjeva na šavu bronha kod pneumonektomije

Bijelović M, Milošević M, Kuhajda I, Đurić D, Koledin M, Milovančev A, Ilinčić D, Ilić M:

Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

UVOD: Fistula bronha nakon pneumonektomije je teška komplikacija sa visokim mortalitetom. Primena tkivnih režnjeva za pokrivanje patrljka bronha nakon pneumonektomije treba da obezbedi mehaničko pojačanje šava bronha u prevenciji rane fistule i da posluži kao izvor vaskularnih pupoljaka i vezivnog tkiva za zarastanje patrljka u cilju prevencije kasne fistule.
CILJ RADA: Ispitati efekat primene tkivnih režnjeva na šavu bronha kod pneumonektomije
MATERIJAL I METODE: retrospektivno su analizirane 332 pneumonektomija izvedene u periodu od 01.01.2002.- 30.09.2007. na Klinici za grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine.
REZULTATI: u navedenom periodu načinjeno je 338 pneumonektomija, a iz analize je isključeno 6 pacijenata koji su mehanički ventilirani nakon operacije unutar prvih 48 sati. Demografski parametri i učestalost neoadjuvantne i adjuvantne terapije nije se razlikovala po operisanoj strani, niti po grupama pacijenata za svaku stranu posebno.
Leva pneumonektomija je izvedena kod 206 pacijenata. Kod 13 patrljak je pokriven režnjem perikardijalne masti, kod 11 režnjem perikarda, kod 29 pacijenata pleurom, dok kod 153 pacijenata bronh nije potpuno prekrivan autolognim tkivom. Zabeležene su tri fistule bronha (1,46% ) od čega 2 kod pacijenata gde nije prekrivan bronh (2/153 ili 1,31%) i jedna kada je primenjen pleuralni režanj (1/29 ili 3,45%). Nije bilo fistula kod pacijenata gde je primenjen perikardijalni režanj ili režanj perikardijalne masti. Desna pneumonektomija je izvedena kod 119 pacijenata  i sleeve pneumonektomija kod 7. Azigos režanj je primenjen kod 21 pacijenta (bez fistula), perikard kod 16 (0 fistula), perikardijalna mast kod 12 (0 fistula) i ekstratorakalni mišići kod 4 (0 fistula). Parcijalno je bronh pokriven ili  nije primenjen nikakav režanj kod 49 pacijenata i kod njih su zabeležene tri bronhopleuralne fistule(6.12%). Pleuralni režanj je primenjen kod 17 pacijenata, sa jednom fistulom (5.88%). Statistički značajno je veća učestalost pojave bronhopleuralne fistule i kod leve i kod desne pneumonektomije kod pacijenata gde nije primenjena protekcija bronha režnjem ili gde je za pokrivanje upotrebljena medijastinalna i parijetalna pleura.
ZAKLJUČAK: Pokrivanje patrljka bronha tokom pneumonektomije tkivnim režnjem (ali ne režnjem pleure) statistički značajno smanjuje učestalost bronhopleuralne fistule. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.