utorak, 24. siječnja 2012.

Empijem pleure kao uzrok recidivirajuće stafilokokne bakterijemije-prikaz slučaja

Vuković B, Tomić D, Radovanov T, Bajkin I, Tomić-Naglić D, Todorović-Đilas Lj

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

Srbija


Apstrakt

Pojava imunodeficijencije verifikuje se u sklopu šećerne bolesti i ciroze jetre. Utvrđena je povećana učestalost bakterijemije sa multirezistentnim uzročnicima kod ovih bolesnika.
Bolesnik J.D. star 59 godina, više puta hospitalizovan na Klinici za endokrinologiju sa znacima dekompenzacije ciroze jetre, početnom encefalopatijom i ferilnošću. Radi se o bolesniku koji se unazad oko deset godina leči od šećerne bolesti, a petnaest godina od ciroze jetre etilične etiologije. Bolesnik u dva navrata hospitalizovan zbog stafilokokne bakterijemije kada je lečen trojnom antibiotskom terapijom po nalazu antibiograma. U trećoj hospitalizaciji verifikovan masivni pleuralni izliv. Načinjena pleuralna drenaža, evakuisano oko 3000 ml purulentnog sadržaja, čijim je bakteriološkim pregledom, takođe izolovan stafilokok. Na primenjenu antibiosku terapiju prema antibiogramu, dolazi do poboljšanja opšteg stanja bolesnika, radiološkog nalaza i negativizacije hemokultura. Dva meseca kasnije bolesnik hospitalizovan sa inkapsulisanim empijemom pleure i ponovo verifikovanom stafilokoknom bakterijemijom. Prema preporuci konzilijuma lekara (endokrinolog, infektolog, gastroenetrolog i pulmolog) uključena parenteralna terapija humanim imunoglobulinom i teikoplaninom. Bolesnik se premešta na Kliniku za grudnu hirurgiju gde, na nastavak navedene terapije, dolazi do poboljšanja radiološkog i kliničkog nalaza na plućima.
Infekcije respiratornog trakta kod imunokompromitovanih bolesnika često su rezisentne na uobičajenu terapiju. Kod bolesnika sa šećernom bolešću i/ili cirozom jetre neophodno je uzeti u obzir i imunodeficijenciju prilikom izbora terapije respiratornih infekcija.

Ključne reči: šećerna bolest, ciroza jetre, respiratorne infekcije

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.