srijeda, 1. veljače 2012.

Gasna razmena u shizofrenih bolesnika po završenom lečenju plućne tuberkuloze

Ušan-Miličković Lj

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Budislav Babić“
Bela Crkva, Srbija

Apstrakt

Bilo koji lek ili bolest koji modifikuje metabolizam  proporcionalno modifikuje i ventilaciju. Cilj rada je da se prikažu rezultati analize respiratornih gasova u shizofrenih bolesnika po završenom lečenju plućne tuberkuloze. Analizom je obuhvaćeno 43 shizofrena bolesnika lečena na III odeljenju  Specijalne bolnice za plućne bolesti u Beloj Crkvi u periodu od 2000.-e do 2006.-e godine. Kriterijum za uključivanje bio je nepostojanje bilo koje akutne ili hronične bolesti osim osnovne (SCH) i sekvela tuberkuloze pluća. Svi bolesnici bili su muškog pola, prosečne životne dobi od 51,26 ( 30-66) godina, i 90,69% su pušači. Uzorak za analizu bila je arterijalizovana kapilarna krv iz ušne resice, a merenja su vršena na aparatu AVL Compact 2. Dobijene su sledeće prosečne vrednosti : PaO2 73,64mmHg (51,4-97,2), SaO2 93,63% ( 86,3-98), PaCO2 41,05mmHg ( 30,4-57,5)  i pH 7,39 ( 7,25-7,50). Pojedinačnom analizom izmerenih parametara ustanovljeno je da je u 51,16% bolesnika prisutna hipoksemija ( prosečna vrednost PaO2 je 62,78mmHg) dok su njih 48,84% normoksemični ( prosečan PaO2 84,02mmHg). SaO2 ispod 92% prisutna je u 32,55% ( prosečno 89,81%), dok je hiperkapnija bila prisutna u 25,58% bolesnika (prosečna vrednost 48,5mmHg). Postoji statistički značajna razlika između izmerenih vrednosti PaO2 i očekivanih vrednosti u odnosu na životnu dob (formula po Sorbiniju).Značajna je i korelacija PaO2  i SaO2 u odnosu na godine starosti. Statistički značajna razlika postoji između životne dobi u grupi pacijenata sa PaO2 ispod 70mmHg i normoksemičnih . PaCO2   i pH nisu  u korelaciji sa životnom dobi.
Iako postoji značajna korelacija između oksigenacije i godina ispitanika, životna dob nije jedini uzrok hipoksemije u 51% shizofrenih bolesnika iz ove studije.

Ključne reči: hipoksemija,shizofreni bolesnici


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.