utorak, 24. siječnja 2012.

Klinički aspekt i prognostički faktori vanbolnički stečenih pneumonija u osoba starije životne dobi

Đordjević I, Pejčić T, Radović M, Golubović S,
Radjenović-Petković T, Dačić D

Klinika za plućne bolesti – Knez Selo, Niš
Odeljenje za nespecifične bolesti pluća

Srbija


Apstrakt

            Uprkos mogućnosti korišćenja adekvatnih antimikrobnih lekova, van bolnički stečene pneumonije (VSP), su još uvek jedan od glavnih uzroka smrti kod starijih, sa mortalitetom koji se kreće od 16-33%.
            Cilj ovog rada bio je utvrdjivanje kliničkih i epidemioloških karakteristika VSP u starijih, identifikacija prognostičkih faktora nepovoljnog toka bolesti i utvrdjivanje prediktivnog modela mortaliteta VSP-a.
            Analizirani su pacijenti (pnt) sa VSP, stari ≥ 65 godina,  hospitalizovani u klinici tokom protekle godine. U cilju predikcije mortaliteta, na osnovu varijabli prisutnih pri prijemu, identifikovani su prognostički faktori nepovoljnog toka bolesti a na osnovu njih konstruisan je predikativni model mortaliteta. Od ukupno 172 pnt, bilo je 75 pnt (43,6%) starije životne dobi. Klinička slika je u proseku trajala 21 dan, a u 15 pnt (20%) postojao  je atipičan tok bolesti. Najčešći klinički simptom bio je kašalj u 54 pnt (72%).Većina pacijenata 48 (66%) imala je neko pridruženo oboljenje. Mikrobiološka dijagnoza potvrdjena je u 9 pnt (12%). Umrlo je 6 pnt (8%). Na osnovu multivarijantne analize varijabli pri prijemu, odredjeni su prognostički faktori lošeg toka bolesti: radiološki prisutni bilateralni infiltrati, hiperazotemija, odsustvo febrilnosti, tahipnoja, poremećen mentalni status i šok. Prediktivni model mortaliteta, sastavljen od tri i više faktora, imao je senzitivnost od 56%, specifičnost od 88% i tačnost od 84%.
            Van bolnički stečene pneumonije u osoba starije životne dobi imaju visok stepen mortaliteta. Prediktivni model moratliteta, konstruisan na osnovu identifikovanih prognostičkih faktora, je moćan pokazatelj i prediktor lošeg toka bolesti.

Ključne reči:  vanbolnički stečene pneumonije, starije osobe, prognostički faktori   

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.