utorak, 24. siječnja 2012.

Korelacija između auskultatornog i radiografskog nalaza kod pneumonija u uzrastu odojčeta i malog deteta

Milanović V, Veljković P, Laković G, Drobnjak M

Centar za dečje plućne bolesti i TB
“KBC dr D.Mišović”Beograd

Srbija

Apstrakt

Uvod: Peumonija je zapaljenje plućnog parenhima prouzrokovano  mikroorganizmima,ona podrazumeva njegovu  konsolidaciju pa samim tim i radiografsku verifikaciju. U našoj sredini je  u velikom obimu prisutan  atavizam dijagnostikovanja upale pluća samo putem auskultacije što često dovodi do dijagnostičkih i terapijskih grešaka.
 Cilj rada: Cilj rada je da se utvrdi senzitivnost  auskultacije u  postavljanju dijagnoze upale pluća u odnosu na    radiografiju kao suvereni i  jedini  pouzdani parametar u rutinskoj dijagnostici.
Metode i materijali: Praćeno je   84 dece  uzrasta odojčeta i malog deteta lečenih  tokom 2006g. kroz ambulantu i stacionar  naše ustanove.Sva deca su  iz dispanzera upućena zbog sumlje na pneumoniju na osnovu  auskultatornog nalaza.Prosečna starost ispitanika je  2 godine i 2 meseca,44(52,38%)dece je muškog a 40(47,62%) ženskog pola.
U cilju  postavljanja dijagnoze  svim ispitanicima je uradjena standardna radiografija u PA poziciji kao i  profilni snimak u slučaju potrebe za dopunskom vizulizacijom.
Rezultati rada i diskusija: Kod  ispitanika upućenih  kao pneumonija na osnovu   auskultatornog nalaza  uradjenom radiografijom dijagnoza pneumonije je potvrdjena u  svega 49(58,33%) dece kod 35(41,67%) ispitanika radiografski nalaz je bio negativan pa je dijagnoza odbačena  uz prethodnu  laboratorijsku obradu i višednevno praćenje(zbog mogućnosti  lažnog negativnog nalaza i eventualnog ponavljanja radiografije,što se nije dogodilo).Naše istraživanje je u sladu sa  ranije radjenim obimnijim studijama gde je senzitivnost auskultacije u proseku oko 50%.
Zaključak: Iz navedenog ispitivanja zaključuje se da je radiograografija suveren metod za postavljanje dijagnoze upale pluća u dečjem uzrastu a da se auskultacijom može samo postaviti sumlja  na ovo oboljenje a nikako dati definitivna  dijagnoza i započeti lečenje.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.