četvrtak, 26. siječnja 2012.

Naša zapažanja o značaju primene skoring sistema za procenu težine bolesti kod bolesnika sa vanbolnički stečenom pneumonijom


Roksandić M, Nagorni-Obradović Lj, Grujić M, Mitić-Milikić M

Institut za plućne bolesti i tuberkulozu, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija

Apstrakt

Uvod:
Vanbolnički stečene pneumonije predstavljaju veoma čest uzrok morbiditeta i mortaliteta. Shodno tome, stvoreni su modeli za procenu težine i mesta lečenja bolesnika sa vanbolnički stečenom pneumonijom, kao što su Pneumonia severity index (Indeks težine pneumonije)-PSI i CURB-index (i njegova modifikacija CURB-65 index).
Cilj rada:
Cilj ovog rada je da se uporede ova dva skoring sistema, kako bi se sagledalo koji je od njih efikasniji za procenu težine bolesti  i pogodniji za primenu u svakodnevnom kliničkom radu.  
Materijal i metode:
Ispitivanje je vršeno u Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu kod 35 bolnički lečenih konsekutivnih bolesnika ( muškaraca 21, žena l4; starosne dobi 23-87godina) primenom PSI i CURB-indexa (i njegove modifikacije).
Rezultati:
Primenom PSI konstatovano je 9 (26%) bolesnika u I grupi, 7 (20%) u II, 9 (26%) u III, 8 (23%) u IV i 2 (5%) u V, što znači da je hospitalizacija bila indikovana kod 10 (28%) bolesnika, ako se u obzir uzimaju samo IV I V grupa, tj kod 19 (54%) bolesnika, ako se uključi III grupa. Upotrebom CURB-indexa 22 (63%) bolesnika imalo je skor 0, l1 bolesnika (32%) skor 1 i 2 (5%) skor 2 što znači da je hospitalizacija bila indikovana kod 2 (5%) ispitanika. Modifikovani CURB-65 index je pokazao da 15 (44%) bolesnika ima skor 0, 10 bolesnika (28%) skor 1, 9 (26%) skor 2 i 1 bolesnik (2%) skor 3, te je hospitalizacija bila indikovana kod 10 (28%)  bolesnika. U ispitivanoj grupi svi bolesnici su oporavljeni. Među ispitanicima, 9 bolesnika imalo je hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP), koja nije obuhvaćena kao parameter za procenu težine bolesti ni jednim od navedenih scoring sistema, (u PSI se prikazuje samo preko repiratornih gasova u arterijskoj krvi).
Zaključci:
Bolesnici sa vanbolnički stečenom pneumonijom se mnogo češće bolnički leče nego što je indikovano upotrebom ovih skoring sistema.
PSI i CURB-65 su mnogo potpuniji i adekvatniji u proceni težine bolesti, jer u obzir uzimaju životno doba bolesnika, što se ne prati CURB-indexom.
Neophodna je primena ovih skoring sistema u svakodnevnom radu radi bolje procene težine bolesti i mesta lečenja bolesnika, a time i smanjenja troškova lečenja.

Ključne reči: vanbolnički stečena pneumonija, Pneumonia severity index, CURB index

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.