četvrtak, 26. siječnja 2012.

Osetljivost sojeva streptococcus pneumoniae na antimikrobne lekove

Hadnađev M, Vukelić A, Kurucin T

Centar za mikrobiologiju, virusologiju i imunologiju
Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, Srbija


Apstrakt

Streptococcus pneumoniae je jedan od vodećih uzročnika vanbolnički stečenih bakterijskih infekcija respiratornog trakta. Pojava penicilin rezistentnog pneumokoka i njegova sve veća učestalost je dostigla zabrinjavajući nivo širom sveta. Cilj rada je bio da se odredi i analizira procenat rezistentnih sojeva pneumokoka na penicilin i druge antibiotike u Institutu za plućne bolesti Vojvodine, u periodu od početka 2006-te do juna 2007-me godine. Osetljivost Streptococcus  pneumoniae na penicilin je ispitivana pomoću E-testa (AB Biodisk Sweden). Za određivanje graničnih vrednosti MIC-a su korišteni NCCLS standardi. Rezistencija pneumokoka na ostale antibiotike je određena disk difuzionom metodom po Kirby-Baueru, u skladu sa NCCLS standardima. Prema našim rezultatima, 29,4% sojeva Streptococcus pneumoniae pokazuje smanjenu osetljivost, od toga samo 2,85% pokazuje visoku rezistenciju. Čak 70,47% sojeva je osetljivo na penicilin. Rezistencija na eritromicin iznosi 13,72%, na klindamicin 18,36%, na ko-trimoksazol 39,4%, tetraciklin 16,6% i na ofloksacin 3,38%. Visok procenat osetljivih i umereno rezistentnih sojeva Streptococcus  pneumoniae ukazuje da je lečenje penicilinom respiratornih infekcija izazvanih ovom bakterijom još uvek uspešno u našoj sredini.

Ključne reči: Streptococcus pneumoniae, rezistencija, penicilin.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.