četvrtak, 26. siječnja 2012.

Pneumonija povezana sa mehaničkom ventilacijom : Struktura bakterijskih uzročnika i faktora rizika

Novaković R

Opšta bolnica-Pančevo,Odeljenje za intenzivnu terapiju, Srbija
Apstrakt

Uvod: Pneumonija prouzrokovana mehaničkom ventilacijom (Ventilator-Associated Pneumonia,VAP) jeste oblik nozokomijalne infekcije donjih disajnih puteva dijagno- stikovane u odeljenjima za intenzivnu terapiju,kod bolesnika koji su mehanički ven- tilirani duže od 48 h,koja je posledica infekcije koja nije prisutna niti se nalazi u fazi inkubacije u trenutku prijema u bolnicu.
Osnovni faktori rizika za nastanak VAP su:1)endotrahealna intubacija,reintubacija i traheostomija;2)poremećaj pH želudačnog sadržaja;3)nazogastrična sonda i enteral- na ishrana;4)upotreba antibiotika i 5)hirurške intervencije.
Cilj studije je da utvrdi incidencu i mortalitet VAP,procentualnu zastupljenost mikroor- ganizama i prikaže uticaj faktora rizika na pojavu VAP.
Materijal i metode:
Retrospektivna i delom prospetktivna studija obuhvatila je 46 pacij- enata ,oba pola (29 muškaraca i 17 žena),prosečne starosti 53 godine,ASA II i III gru- pe,koji su u periodu januar 2005-decembar 2006 godine primljeni i mehanički ventilir- ani duže od 48 h zbog politraume,hirurške komplikacije operativnog zahvata u abdo- menu,akutnog nekrotizirajućeg pankreatitisa,CVI,HOBP i ostalo.
U svih pacijenata sekret iz traheje uziman je aseptičnim postupkom u vremenskom intervalu po 48 h u toku hospitalizacije i mehaničke ventilacije.
Rezultati:
Kod pacijenata ispitivane grupe uzeto je 83 uzoraka trahealnog sekreta.Iz 29 uzoraka (34,9%) nije izolovan nijedan patogen,a u 54 uzoraka (65,1%) izolovana je jedna ili više bakterija.Iz 23 uzoraka trahealno-bronhijalnog aspirata izolovana je jedna bakterija(27,7%),dok su dve ili više ,izolovane iz 60 uzoraka (72,3%).
   Najčešći Gram-negativni patogeni agensi,izolovani u trahealnom aspiratu bolesnika sa VAP,su:Acinetobacter spp.(31,3%),Escherichisa coli (9,6%),Klebsiella spp.(8,4%), Pseudomonas aeruginosa (7,2%),Enterobacter spp.(7,2%).Staphylococcus aureus je izolovan u 28,9%.Najčešće pojedinačno izolovane bakterije bile su Staphylococcus aureus i Acinetobacter spp, dok je polibakterijska infekcija prouzrokovana sa Acineto- bacter spp.,Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa. 
   Dijagnoza VAP je postavljena u 20 pacijenata (43%) i to 7,3±2,9 dana mehaničke  ventilacije.Prosečan boravak u JIT je 19,6±6,4 dana.Ukupna smrtnost od VAP je 25,1%,a smrt je nastupila oko 16 dana (3-49) mehaničke ventilacije.
Zaključak:Epidemiološki podaci o pneumonijama povezane sa mehaničkom ventilac- ijom razlikuju se u različitim studijama zbog dijagnostičkih problema kada se radi o ovom tipu infekcije.Utvrđeno je da predominirajuće mesto imaju Gram-negativne bakterije i Staphylococcus aureus.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.