nedjelja, 29. siječnja 2012.

Prognostički modeli kod pneumonija

Đuric M, Považan Đ

Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, Srbija


Apstrakt

Studija obuhvata retrospektivnu analizu podataka 400 kompletnih istorija bolesti pacijenata hospitalizovanih zbog pneumonije u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Podaci dobijeni anamnezom, fizikalnim pregledom, radiogramom grudnog koša, gasnom analizom i standarnim laboratorijskim analizama, na prijemu, uneti su u anketni upitnik.
            U cilju analize povezanosti faktora rizika i smrtnog ishoda svaki faktor rizika iz anketnog upitnika je zasebno analiziran (univarijantna analiza). Kao nezavisne varijable u multivarijantnoj analizi korišćeni su riziko faktori koji su univarijantnom analizom pokazali statističku značajnost za predikciju mortaliteta pacijenata.
Statističkom obradom (multivarijantnom logističkom regresijom) kreirana su dva modela:
-model sa minimalnim brojem značajnih varijabli PN-LOG (kreatinin>125mmol/l, broj režnjeva >2, PaO2 < 6,5kPa)
-model sa 6 statistički značajnih varijabli PN-LOG6 (kreatinin > 125mmol/l, broj režnjava > 2, urea > 15mmol/l, SaO2 < 80%, obostrana lokalizacija pneumonije, poremećeno stanje svesti)
Na osnovu distribucije vrednosti predikcije mortaliteta formirane su grupe očekivanog mortaliteta (grupa sa malim rizikom (<5%) i grupa sa ekstremnim rizikom (5%+)).
Formiran je PN-ADD (aditivni model) za predikciju mortaliteta i na osnovu ovog modela pacijenti su podeljeni u 4 rizične grupe: bez rizika, mali, veliki i ekstremno veliki rizik.
Validacija i provera kreiranih modela PN-LOG i PN-ADD je vršena na prospektivnoj grupi od 150 pacijenata hospitalizovanih zbog upale pluća tokom narednih 12 meseci.
Komparacijom stvarnog i očekivanog mortaliteta uočava se kvalitet i efikasnost kliničkog rada a podudarnost očekivanog i stvarnog mortaliteta, ukazuje da su kreirani modeli idealni za predikciju mortaliteta kod pacijenata sa pneumonijom a na osnovu podataka na prijemu.


Ključne reči: pneumonija, riziko faktori, prognoza

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.