nedjelja, 29. siječnja 2012.

Radiološke karakteristike pneumonija izazvanih Coxiellom Burnetii

Dragišić G1, Menićanin-Subotić T2, Jandrić K3, Stanetić M4 , Glišić S5 , Aleksić D6

1JZU Dom zdravlja, 2Opšta bolnica Prijedor, 3,4Klinika za plućne bolesti KC Banja Luka, 5Dom zdravlja Teslić, 6Dom zdravlja Čelinac

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Apstrakt

Uvod: Q groznica je najčešća antropozoonoza koja se na plućima prezentuje kao atipična pneumonija.
Cilj rada: Prikazati značaj i raznolikost radioloških karakteristika pneumonije  kod oboljelih od Q groznice.
Materijali i metode: Uradili smo retrospektivnu analizu radiografskih nalaza 35 pacijenata sa Q groznicom koji su liječeni u Klinici za plućne bolesti Banja Luka.
Rezultati: Svi pacijenti uključeni u ovu studiju imali su tipičnu kliničku sliku, ubrzanu sedimentaciju, normalan ili snižen broj leukocita, povišene vrijednosti transaminaza  (77,2%).  Q groznicu smo  serološki (RVK) dokazali kod 80% pacijenata. Hemoptizije su imala 3 (8,5%) pacijenta.  Brohoskopirano je 6 (17,1%) pacijenata, kod kojih  je endoskopski nalaz bio neupadljiv. Intersticijski tip infiltracije našli smo kod 18 (51,4%) pacijenata, a od tog broja 4 pacijenta su imali obostrane infiltrate u donjim plućnim poljima. Pseudotumorske, odnosno nodularne sjene uočili smo kod 11 (31,4%) pacijenata, jedan pacijent je imao obostrane nodularne promjene. Promjer pseudotumorskih sjena iznosio je od 3 do 5 cm.  Kod 4 (11,4%) pacijenata verifikovali smo lobarni tip infiltracije (srednji i donji režnjevi), a segmentni tip infiltracije su imala 2 (5,7%) pacijenta (gornji režnjevi). Pleuralni izliv verifikovali smo kod 6 (17,1%) pacijenata.  Kod analiziranih pacijenata nismo registrovali prisustvo kavitacija, hilarne  i mediastinalne adenopatije.  
Zaključak: Pneumonija izazvana Coxiellom burnetii  pokazuje raznolike radiološke manifestacije Nije moguća radiološka diferencijacija pneumonije izazvane Coxiellom burnetti i vanbolničkih pneumonija izazvanih drugim uzročnicima. Epidemiološki, klinički i serološki podaci čine bolju osnovu za konačnu dijagnozu.

Ključne reči: Q groznica, radiografija pluća

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.