četvrtak, 16. veljače 2012.

Analiza hospitalizacije bolesnika sa HOBP koji su imali tri i više hospitalizacija u toku jedne godine u petogodišnjem periodu

Mitrović M
Odeljenje za plućne bolesti i tuberkulozu, Zdravstveni centar Valjevo, Srbija
  

    Egzacerbacije HOBP su značajan uzročnik pogoršanja zdravstvenog stanja i morbiditeta kod HOBP. Ona su među najčešćim indikacijama za prijem bolesnika na hospitalno lečenje.
   Cilj ove retrospektivne studije  je bio da se utvrdi tok bolesti kod bolesnika sa učestalim hospitalizacijama prema postojećim podacima.
    Izvršena je analiza istorija bolesti bolesnika lečenih zbog HOBP na pneumoftiziološkom odeljenju Zdravstvenog centra Valjevo u periodu od 1988-2002. godine. Broj analiziranih hospitalizacija je bio 1251, a broj hospitalizovanih bolesnika je bio 615. Izdvojena je grupa od 38 bolesnika koji su više puta bolnički lečeni i imali su tri i više hospitalizacija u toku jedne godine i vrednosti plućne funkcije pri prijemu i otpustu pri prvoj i poslednjoj hospitalizaciji u petogodišnjem periodu.
   Grupa od 38 bolesnika ostvarila je u posmatranom periodu 328(26,2%)  od svih hospitalizacija. Prosečna životna dob ove grupe bolesnika je bila 65,4 godine. Svi su bili pušači, a prosečna vrednost broja paklo / godina  je bila 49,5. Infekcija traheobronhijalnog stabla je bila uzrok pogoršanja HOBP u 71,6% od svih hospitalizacija.  Prosečna dužina bolničkog lečenja je bila 21,6 dana. Petogodišnji period je preživelo 24 ( 63,2%) bolesnika. Bolesnici kod kojih je nastupio letalni ishod nisu imali više hospitalizacija od bolesnika koji su preživeli petogodišnji period ( test sume rangova, p=0,82). Hronične kardimiopatije  su bile najčešća pridružena bolest sa 36,6%. Elektrokardiografske znake hroničnog plućnog srca je imalo 45% bolesnika. Prosečne vrednosti FEV1 pri otpustu su bile 1,1 L ( 38,4%), a po težini bolesti bolesnici su imali tešku HOBP. Nije bilo statistički značajne razlike između parametara plućne funkcije pri prijemu i pri otpustu pri prvom i poslednjem merenju .
   Nije postojao sezonski uticaj na razlike u učestalostima prijema  ( X2 test, p=0,53), te razlike su rezultat slučajnog variranja. Broj ponavljanih hospitalizacija u ovoj grupi se kretao od 6 do 19. Prosečna vrednost broja učestalosti hospitalizacija je bila 8,6.
    Ovi rezultati potvrđuju značaj egzacerbacija kod bolesnika sa HOBP i njihovu ulogu na težinu i tok bolesti. Moraju se unaprediti preventivne mere za efakasniju zdravstvenu zaštitu bolesnika i njihovo lečenje. To će doprineti poboljšanju kvaliteta  i produženja života bolesnika sa učestalim hospitalizacijama i smanjiti troškove bolničkog lečenja.

Ključne reči : HOBP, učestalost egzacerbacija , težina i tok bolesti.


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.