četvrtak, 16. veljače 2012.

Argon plazma koagulacija (APC) u terapiji maligne opstrukcije centralnih disajnih puteva

Zarić B1, Čanak V1, Milovančev A2, Stojanović G1, Balaban G1, Nišević V1.

  1. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za pulmološku onkologiju
  2. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za grudnu hirurgiju

 Uvod: argon plazma koagulacija je jedna od interventnih pulmoloških tehnika koja se najčešće koristi za hemostazu kod hemoptizija. Ova tehnika može biti korištena i u terapiji ranog stadijuma karcinoma bronha ali se može koristiti i kao alternativa laser resekciji i elektrokauterizaciji za dezopstrukciju velikih disajnih puteva. Obzirom da su preporučene tehnike za dezopstrukciju velikih disajnih puteva laser resekcija i EC, APC se retko koristi u ove svrhe.
Cilj: prikaz slučaja bolesnika kod kojeg je palijativnom upotrebom APC uklonjen tumor iz velikih disajnih puteva i ponovo uspostavljen integritet respiratorne funkcije.
Metode: prikaz slučaja bolesnika starog 58 godina koji je hospitalizovan radi dijagnostike promene u plućima desno, verifikovane CT pregledom grudnog koša. Kod bolesnika se u plućnoj funkciji verifikuje srednje težak mešoviti poremećaj ventilacije pluća (Rtot 0.55, VC 48.4%, FVC 46.2%, FEV1 38.4%), u nalazu gasne analize arterijske krvi prisutna je globalna  respiratorna insuficijencija (PaO2 4.97KPa, PaCO2 6.53Kpa, SaO2 84.9%). UZ gornjeg abdomena je bez patoloških promena. Zbog prisustva pleuralnog izliva urađena je evakuaciona punkcija , kojom je dobijen eksudat, citološki mešanog celularnog sastava. Bronhoskopski je u distalnom delu traheje sve do desnog glavnog bronha, viđena infiltrisana sluznica bez proboja tumora, uz normalan nalaz levo. Biopsijom sa tumora je dokazan srednje diferentovan skvamozni karcinom bronha. Bolesnik je zadržan na hospitalnom lečenju zbog loših parametara gasne razmene i infekcije. 16 dana nakon incijalne bronhoskopije, naglo dolazi do pojave intenzivne dispneje, kašlja i bolova u desnom hemitoraksu, što je praćeno produbljenjem respiratorne insuficijencije i pogoršanjem parametara plućne funkcije uz radiološku sliku atelektaze desno. Urađena je bronhoskopija kada se opisuje tumorski proboj u distalnom delu traheje sa potpunom opstrukcijom desnog glavnog bronha. Odmah se pristupa argon plazma koagulaciji, tumor je koagulisan a detritus reseciran forcepsom. Postignuta je potpuna rekanalizacija traheje i desnog glavnog bronha.
Rezultati: nakon primenjene APC subjektivne tegobe se povače a nalaz gasne analize ukazuje na parcijalnu respiratornu insuficijenciju (PaO2 8.84KPa, PaCO2 5.34 Kpa, SaO2 93.7%). Nalaz plućne funkcije ukazuje na normalnu vrednost edobronhijalnog otpora 0.30 uz poboljšanje i ostalih parametara (VC 57%, FVC 60%, FEV1 50%).
Zaključak: APC može biti sigurno i efikasno korištena  kao interventna pulmološka tehnika za urgentnu dezobstrukciju velikih disajnih puteva.

Ključne reči: argon plazma koagulacija, bronhoskopija, interventna pulmologija, karcinom bronha.


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.