četvrtak, 16. veljače 2012.

Da li bolesnici sa kavitirajućim nesitnoćelijskim bronhogenim karcinomom imaju agresivniji oblik bolesti?


Cekić M, Rančić M, Rađenović T, Nastasijević-Borovac D, Đorđević I, Đorđević S

Klinika za plućne bolesti Knez Selo, Klinički centar Niš

Sažetak: Za kavitirajući nesitnoćelijski bronhogeni karcinom (cNSCLC)  važi mišljenje  da predstavlja poseban entitet koji se odlikuje rapidnom progresijom, rezistencijom na primenjenu hemioterapiju i uopšteno gorom prognozom.
Retrospektivno su analizirani kliničko-patološki, radiološki parametri, lokalizacija tumora, stadijum bolesti , terapijski modaliteti i odgovor na terapiju kod 615 bolesnika sa nesitnoćelijskim bronhogenim karcinomom, lečenih u Klinici za plućne bolesti Knez Selo u periodu 2000-2005. Inicijalnu prezentaciju cNSCLC imala su 47 bolesnika (7,6%).Najveći broj bolesnika (76,6%) su bili muškarci, prosečne starosti 71 godina. Skvamocelularni tip karcinoma nađen je kod 92% a adenokarcinom kod 8% bolesnika.Predominantni stadijum bolesti bio je III b (52,14%)  a zatim IV (31,15%). Tumorska nekroza u vidu kavitacije prezentovana je radiološki kod 36% bolesnika. Lokalizacija kavitarnih lezija bila je učestalija u gornjim režnjevima (68%), u srednjem režnju i linguli kod 11% i donjim režnjevima kod 21% bolesnika. Dvojica od 34 bolesnika podvrgnuta su hirurškoj resekciji, 48,57% bolesnika  primilo je kombinovanu hemio i palijativnu zračnu terapiju, 33,88%  samo hemioterapiju dok je 17% bolesnika primilo simptomatsku terapiju. Odgovor na hemioterapiju bio je 45,5%.
Zaključak: U momentu dijagnostikovanja bolesti, 7,6% bolesnika je imalo kavitirajući nesitnoćelijski bronhogeni karcinom kao inicijalnu prezentaciju,  u stadijumu III-IV, sa dominantnim skvamocelularnim tipom karcinoma, radiološki najčešće prezentovanog u gornjim režnjevima, što odgovara prezentaciji nesitnoćelijskog bronhogenog karcinoma bez tumorske nekroze. Kavitirajući nesitnoćelijski bronhogeni karcinom ne predstavlja agresivniji oblik bolesti.

Ključne reči: nesitnoćelijski bronhogeni karcinom, kavitacija, nekroza tumora 


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.