četvrtak, 2. veljače 2012.

HFOV kod pacijenata sa ARDS-om

Plzak G, Bijelović M, Čikara R, Dobrić B, Graovac D, Spasojević, Petrović S.

Klinika za grudnu hirurgiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Srbija

Apstrakt

Akutni respiratorni distres sindrom-ARDS, kao najteži oblik akutne respiratorne insuficijencije,je udružen sa visokom stopom mortaliteta.Arteficijalna ventilacija – AV je imperativ u potpornoj terapiji kod pacijenata sa ARDS-om.Visoko-frekventna oscilatorna ventilacija – HFOV je nov,ne konvencionalan oblik ventilacije koji male tidal volumene(1-3ml/kg)dostavlja velikom brzinom(3-5Hz).

Metode:Cilj serije slučajeva je da prikaže inicijalna iskustva u primeni HFOV kod pacijenata sa ARDS-om.

Rezultati:Pacijenti sa ARDS-om,prosečne starosti 37 god.,su konvencionalno ventilirani, po ventilatorno protektivnoj strategiji,prosečno 13 dana pre primene HFOV.HFOV je primenjena u situaciji kada ni jedan konvencionalni oblik ventilacije nije mogao da obezbedi zadovoljavajuću gasnu razmenu.Promptno poboljšanje odnosa PaO2/FiO2 je zabeleženo,kod svih pacijenata,inicijalno nakon primene HFOV.Prosečno su pacijenti bili 13 dana ventilirani HFOV uz postepeno poboljšanje odnosa PaO2/FiO2 i pored smanjenja srednjeg pritiska-MAP u disajnim putevima.Ostvarena dobra gasna razmena ,pri MAP-u manjem od 20cmH2O je bio momenat za prevodjenje na jedan od konvencionalnih oblika ventilacije.

Zaključak:HFOV kod pacijenata sa ARDS-om obezbedjuje vreme potrebno da se deluje na primarnog uzročnika,odnosno na razvoj prirodnih procesa zarastanja kada su druge mogućnosti iscrpljene.

Ključne reči: Akutni respiratorni distres sindrom (ARDS), konvencionalna ventilacija, visoko-frekventna oscilatorna ventilacija (HFOV)


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.