četvrtak, 2. veljače 2012.

Hirurško lečenje plućnog sekvestra , naše kliničko iskustvo

Cvijanović V, Stanić V, Ristanović A, Gulić B, Stamenović D, Marić N, Kovačević S*, Zolotarevski L**

Klinika za grudnu hirurgiju VMA
*  Klinika za intezivnu terapiju i reanimaciju
**Institut za sudsku medicinu i patologiju, Srbija

Apstrakt

Uvod/cilj: Plućni sekvestar je urođena mana koju čini  afunkcionalni deo pluća odvojen od disajnih puteva,a umesto arterijom pulmonalis vaskularizovan anomalnim sistemskim arterijskim sudom.
Postoje dve vrste sekvestra.Intralobarni  koji je okružen normalnim  plućem  i  njegovom pleurom  i ekstralobarni  koji je  lokalizovan van pluća i ima sopstvenu pleuru.Mana je veoma retka i  javlja se na oko 1,1-1,8% svih urođenih mana pluća.Bolest se otkriva u ranom detinjstvu u sklopu drugih anomalija ili u mlađem i
srednjem životnom dobu kada dođe do sekundarne infekcije sekvestra.
Cilj ovog rada je da prikaže naše  iskustvo u  hirurškom lečenju plućnog sekvestra i da ga naglasi kao realnu diferencijalno-dijagnostičku mogućnost kod bolesnika sa recidivnim bronhopneumonijama..
Bolesnici i metod rada:Retrospektivnom analizom podataka nađeno je da je u periodu od 1967.god.do 2007.god.u VMA lečeno 15 pacijenata sa plućnim sekvestrom,prosečne starosti 30 godina.Naglasili smo teškoće u prepoznavanju anomalije, preoperativnu dijagnostiku  i način hirurškog lečenja.
Rezultati:Bilo je 13 pacijenata sa intralobarnim i dva sa ekstralobarnim plućnim sekvestrom..Aortografijom je kod 7 pacijenta preoperativno postavljena dijagnoza intralobarng sekvestra. Svi intralobarni sekvestri bili su klinički manifestni i  to najčešće u vidu recidivne bronhopneumonije(9 slučajeva). Kod 6 pacijenata preoperativno nismo imali dijagnozu sekvestra. Najčešća lokalizacija bio je donji levi režanj (8 slučajeva)Učinjeno je devet lobectomija,tri sekvestrektomije,dve segmentektomije i jedna pneumonektomija.Oba ekstralobarna sekvestra dokazana su intraoperativno.
Zaključak:Plućni sekvestar je retka anomalija.Dijagnoza se postavlja angiografijom, a lečenje je isključivo hirurški.U poslednje tri godine mi smo imali jednog pacijenta godišnje.Ovo nas obavezuje da u slučajevima lokalizovanih recidivnih bronhopneumonija  plućni sekvestar uzmemo u obzir kao realnu diferencijalno-dijagnostičku mogućnost.

Ključne reči: intralobarni, ekstralobarni, sekvestar, sud, arterijski, anomalni,                               bronhopneumonija

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.