četvrtak, 2. veljače 2012.

Hronična traumatska ruptura dijafragme

Ercegovac M., Baščarević S., Moskovljević D., Savić M., Durkovic S., Jaković R.

Klinika za grdunu hirurgiju, Institut za plućne bolesti i TBC, Klinički Centar Srbije, Srbija

Apstrakt

Uvod: Jedini rezultat delovanja traumatske sile na dijafragmu su njena ruptura ili rascep. Dijagnoza rupture dijafragme se prilikom inicijalnog zbrinjavanja bolesnika može previdi jer su tipični radiografski znaci za ovu povredu maskirani postojanjem atelektaze, hemopneumotoraksa, preloma rebara ili subkutanog emfizema.


Cilj: Utvrditi kliničke, dijagnostičke i terapijske karakteristike hronične traumatske rupture dijafragme kod lečenih u Klinici za grudnu hirurgiju od 1973.-2005 god.


Materijal i metod: Studija je retrospektivna i obuhvata podatke iz istorija bolesti 51 bolesnika kod kojih je dijagnostikovana hronična traumatska ruptura dijafragme i kod kojih je izvršena operacija u cilju saniranja defekta dijafragme. Bilo je 39 muškaraca i 12 žena, prosečnog životnog doba 42,9 god (od 4,5god. -72 god.). U etiologiji dominira saobraćajna nezgoda 28, pad sa visine 21 i penetrantna povreda kod 2. Bilo je 24 rupture na desnoj strani i 27 na levoj strani, a prosećan interval od povređivanja do dijagnoze i terapije ruptue je iznosio 6 godina (od 1 mesec do 33 godine). Kao pridružene povrede su postojali: fraktura rebara 39%, hemotoraks 33%, hemopneumotoraks 24%, vantorakalne povrede 4%. Operativni pristup je kod svih operisanih bio kroz VII međurebarni prostor posterolateralnom torakotomijom.


Rezultati: U dijagnostikovanju su primenjene: standardne i kontrastne radiološke metode (barijum, vazduh - pneumoperitoneum), rendgenskopija, MR (magnetna rezonacija), CT toraksa (kompjuterizovana tomografija), scintigrafija i transtorakalna i andominalna ultrasonografija. Intraoperativno je u desnoj pleuralnoj šupljini konstatovano prisustvo jetre kod 21 bolesnika, omentuma kod 18, kolona kod 4 i želudac kod 1, a kao pridruženi nalaz su postojali izliv kod 7 i empijem kod 2 bolesnika. U levoj pleuralnoj šupljini su bili prisutni jetra 1, kolon 24, omentum 21, tanko crevo 11, i želudac 21, kao i izliv 9 i empijem kod 1 bolesnika. Rascep na tendinoznom delu je nađen kod 47% povređenih, na mišićnom sloju kod 18%, na tendinozno-mišićnom sloju kod 23% a avbulzija je konstatovana kod 6% povređenih.Prosečna dužina rascepa je bila 10, 33 cm (od 2 cm do 25 cm). Od operativnih postupa su primenjeni: direktna reparacija 74%, plastika dijafragme 22% i plastika mrežicom 4%. Ishod lečenja je bio povoljan kod 50 operisanih, jedan je umro. Komplikacije posle operacije su se javile kod 16% operisanih (10% pneumonia i 6% pleuralni izliv).


Zaključak: Dijagnoza hronične traumatske rupture dijafragme je moguća i posle više decenija od inicijalne traume, ca najčešće se dijagnostikuje posle deceleracionih nezgoda i udruženih povreda toraksa i drugih delova telač. Hirurška korekcija hronične traumatske rupture dijafragme je uvek indikovana zbog mogućeg razvoja inkarceracije ili strangulacije.


www.pulmonum.blogspot.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.