četvrtak, 16. veljače 2012.

Inhalatorna kortikosterodina terapija kao mogući uzrok osteoporoze i supresije kore nadbubrežne žljezde

Radovanov T, Bajkin  I, Vuković B, Tomić D, Novaković-Paro J,  Kovačev-Zavišić B.
Klinički centar Vojvodine Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Novi Sad, SrbijaPrikaz slučaja:

Najveći broj autora zastupa mišljenje da je resorpcija kortikosteroida preko alveolo- kapilarne memebrane minimalna i da nema značajnih sistemskih efekata. Međutim, postoje podaci koji govore o uticaju inhalatorne terapije na koštani metabolizam i povećanje resorpcije kosti sa posledičnom osteoporozom kao i o uticaju na funkciju kore nadbubrežnih žlezda.
            Bolesnik K.N. rođen 1931, hospitalizovan je radi utvrđivanja etiologije generalizovane osteoporoze koja je verifikovana MRI pregledom kičmenog stuba sa kompresivnim frakturama 5 torakalnih pršljenova. Radi se o bolesniku se unazad 3 godine leči od hronične opstruktivne bolesti pluća, primenom inhalatorne kortikosteroidne terapije (beklometazon sprej 2x100mg na dan) uz peroralnu bronhodilatatornu terapiju.
Tokom hospitalizacije su isključeni svi drugi poznati uzroci osteoporoze: hiperparatireoidizam, Cushingov sindrom, hipertireoidizam, hipogonadizam, hiperprolaktinemija, dijabetes melitus, akromegalija, hematopoetski poremećaji, bolesti vezivnih tkiva, osteoporoza renalnog porekla, malapsorpcija i gastrointestinalni poremećaji. Tokom ispitivanja hipotalamo-hipofizno-adrenalne osovine je utvrđena supresija lučenja kortizola uz normalne vrednosti ACTH sa zadovoljavajućim odgovorom tokom stimulacijskog testa sintetskim adrenokortikotropnim hormonom.
Na osnovu dobijenih rezultata sprovedenih ispitivanja kod ovog bolesnika zaključeno je da se radi o sistemskom efektu inhalatorne kortikosteroidne terapije sa posledičnom generalizovanom osteoporozom i supresijom kore nadbubrega, uz očuvanu hipotalamo-hipofizno-adrenalnu osovinu. Kao zaključak, savetuje se skrining parametara metabolizma kosti i funkcije kore nadbubrežne žlezde kod bolesnika na dugotrajnoj inhalatornoj kortikosteroidnoj treapiji.

Ključne reči: osteoporoza, nadbubrežna insuficijencija, inhalatorna kortikosteroidna terapijaNema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.