četvrtak, 16. veljače 2012.

Karcinom pluća kod žena


 Stojanović A, Malićević H, Pešić D, Stanković M, Vukić V,Djurić V, Radosavljević V, Bajić Lj

KBC “ Bežanijska Kosa” , Beograd, Srbija
 

Karcinom pluća vodeći je uzrok smrti kod muškaraca. Poslednjih godina beleži se porast oboljevanja i smrtnosti i u ženskoj populaciji , a  zahvalju- jući sve rasprostranjenijem pušenju cigareta i medju ženama.
CILJ našeg rada bio je da utvrdimo da li postoji trend porasta broja žena među obolelima od karcinoma pluća i da li se odnos žena i muškaraca među obolelima menja . Takodje smo pratili procentualni odnos najčešćih vrsta karcinoma pluća kod žena u proteklih pet godina .
METODOLOGIJA je podrazumevala retrospektivnu analizu bronholoških i patohistoloških nalaza obolelih od karcinoma pluća dijagnostikovanih u našoj ustanovi u periodu od 2002. do 2006. god.
REZULTATI pokazuju da je u ovom periodu dijagnostikovano 1227 obolelih , a da su 22%  činile žene. Prosečna starost obolelih žena bila je ujedna- čena i kretala se od  61 do 63 god . Odnos žena / muškarac medju obolelima
kretao se od 4,1 do 3,3 i u poslednje četiri godine imao je tendenciju smanjivanja. U odnosu na patohistološki tip tumora u  periodu od 2002. do 2005. beleži se porast broja obolelih žena od  sitnoćelujskog tipa karcinoma u odnosu na nesitnoćelijski tip. Adenokarcinom pluća najčešći je medju obolelima od nesitnoćelijskog karcinoma pluća , a u poslednjoj godini dosti-že procenat od čak 53% od ukupnog broja obolelih žena. Čak 7 %  ukupno dijagnostikovanih karcinoma kod žena činili su metastatski karcinomi , najčešće sa primarnom lokalizacijom u dojci.
ZAKLJUČAK jasno ističe da se i na našem uzorku uočava svetski trend u povećanju broja obolelih od karcinoma pluća medju ženama , pri čemu  se beleži porast obolelih od adenokarcinoma .  


Više o zdravlju i ishrani možete pročitati na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.