četvrtak, 2. veljače 2012.

Mikobakterije i autoimunost

Kašiković Lečić S*, Pavlović S*, Kuruc V*, Kerenji A**, Mitić I§, Ilić T§


*Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica,
**Institut za onkologiju, Sremska Kamenica,
§Klinika za imunologiju i nefrologiju, Klinički centar  Novi Sad, Srbija

Apstrakt

Uvod: Poznato je da hronične bakterijske infekcije mogu da dovedu do poremećaja imunološke tolerancije i razvoja autoimunosti. Sprovedenim istraživanjem želeli smo da utvrdimo da li se u serumima obolelih i lečenih od aktivne, novootkrivene, plućne tuberkuloze mogu detektovati autoantitela prema prethodno definisanim autoantigenima.

Materijal: U ispitivanjima prospektivnog karaktera obuhvaćeno je 110 bolesnika lečenih od aktivne plućne tuberkuloze i 60 zdravih osoba, dobrovoljnih davalaca krvi. Primenom tehnike indirektne imunofluorescencije uz korišćenje kriostatskih isečaka pacovskih organa i kulture ćelija HEp2 ispitivano je prisustvo autoantitela (antinuklearnih (ANA), antisrčanih (ASA), antimitohondrijalnih (AMA), antiparijetalnih (APA), antiglatkomišićnih (AGMA), antitireoidnih (ATA) i reumatoidnog faktora (RF)) u serumima ispitanika tokom lečenja bolesti i posle 5 godina od završenog lečenja.

Rezultati: Utvrđeno je da se u serumima dela bolesnika lečenih od aktivne plućne tuberkuloze mogu detektovati pojedina ispitivana autoantitela u niskom titru, da ne postoji statistički značajna razlika u prisustvu ovih autoantitela među polovima i da proširenost plućne tuberkuloze ne utiče na njihovu učestalost. Prisustvo autoantitela u serumima ispitanika nije bilo praćeno kliničkim znacima  autoimunskih bolesti. Utvrđeno je da tokom lečenja bolesti dolazi do reverzibilne hiper-gamaglobulinemije koja je bar delimično posledica prisustva autoantitela u serumima bolesnika.

Zaključak: Nizak nivo autoantitela nastaje i u zdravih osoba tokom imunskog odgovora na strane antigene. Prisustvo ovih autoantitela u serumima bolesnika povezuje se sa poliklonalnom aktivacijom B limfocita u sklopu opšte imunološke reakcije. Ne može se isključiti mogućnost da je prisustvo ANA, bar delimično (pored mogućih mehanizama molekulske mimikrije i poliklonske aktivacije limfocita), posledica primene izoniazida.
Ključne reči: tuberkuloza, autoantitela

 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.