četvrtak, 2. veljače 2012.

Milijarna tuberkuloza-prikaz slučajeva na Grudnom odeljenju Kraljevo tokom 2007. godine

Đeković D, Luković J, Simović M, Plavšić S

Zdravstveni centar Studenica
Služba za plućne bolesti i tbc, Kraljevo, Srbija

Apstrakt

Uvod: Do milijarne tuberkuloze dolazi kada veliki broj bacila tuberkuloze prodre u krvotok u osoba slabijeg imuniteta, tako da se infekcija ne može ograničiti. Izostanak lečenja vodi letalnom ishodu, a rana dijagnoza i terapija brzom oporavku. U odnosu na druge oblike tuberkuloze, milijarna je zastupljena sa 1-3 % slučajeva.
Materijal i rezultati: Tokom 2007. na grudnom odeljenju Kraljevo uočen je značajan porast oboljevanja od milijarne tuberkuloze sa 4 nova slučaja tokom prvih 8 meseci. Svi pacijenti su bili ženskog pola u starosnoj dobi od 49-80 godina. Imale su karakterističnu respiratornu simptomatologiju (suv kašalj, povišenu temperaturu, malaksalost), a njih dve i smetnje sa mokrenjem. Kod svih su postojale jasne radiološke promene sa karakterističnim milijarnim rasejanjima u plućnom parenhimu. Sve su bile Low pozitivne, a u dva slučaja na uzorku iz sputuma, a u dva iz urina. Zbog postojanja jasnih znakova bolesti i jasnih promena na rtg, lečenje je uglavnom započinjano i pre bakteriološke potvrde. U početnoj fazi sve lečene sa 4 leka. Vrlo brzo dolazilo do dobrog kliničkog, a kasnije i radiološkog odgovora.
Zaključak: Na osnovu praćenja ove 4 bolesnice može se zaključiti da sva duža febrilna stanja između ostalog moraju pobuditi sumnju i na milijarnu tuberkulozu.

Verzija na engleskom: www.pulmonum.blogspot.com


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.