četvrtak, 2. veljače 2012.

Mortalitet obolelih od tuberkuloze tokom inicijalne faze lečenja u komparaciji sa implementacijom strategije direktno opservirane terapije (DOTS) Nacionalnog programa za tuberkulozu


Radović M, Ristić L, Rančić M, Pejčić T, Stanković I, Golubović S, Đorđević I, Pejović G, Stamenković Z, Ćirić Z, Đorđević V

Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu – Knez Selo
Klinički Centar Niš
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija

Apstrakt
Među 2004 hospitalizovanih pacijenata (pt) sa tuberkulozom (TB), 46 (2,29%) njih je umrlo od iste u toku sedamnaestogodišnjeg posmatranog perioda (1990.-2006. godina (g)).

Uzimajući u obzir implementaciju DOTS strategije (parcijalno započete u 1997.g, tokom inicijalne faze hospitalnog lečenja, a prema preporukama Svetske Zdravstvene Organizacije, sa punom implementacijom od 2004.g kroz Nacionalni program za TB), retrospektivno smo analizirali kliničke podatke pt umrlih od TB u cilju evaluacije efikasnosti novog terapijskog pristupa.


Pt su podeljeni u dve ispitivane grupe : I-690 pt (1990.g -1996.g) i II-1314 pt (1997.g-2006.g). Stopa mortaliteta je iznosila : I-2,32% / II-2,28%. Izmedju posmatranih grupa kod pt sa smrtnim ishodom su registrovane signifikantne razlike u : broju mikroskopijom pozitivnih slučajeva TB (I-81,25% /II-63,3%), definiciji slučaja TB (novootkriveni : I-18,75%* vs. II- 56,6%, recidivi i lečeni posle prekida : I-75% vs. II- 23,3%*, hronični : I-6,25% vs. II- 20,0%, * p<0,05), prisustvu ekstrapulmonalnih TB lezija i akutno napredujućih formi TB (AATB) (I-87,5% / II-40,0%*,*p<0,05), kao i multi-rezistentnih TB pt (I-6,25% / II-20,0%,) i trajanju hospitalizacije (I-63,2±12,3 / II-22,1±15,4* dana,*p<0,001). Većina pacijenata je kao favorizujući uzrok smrti uz TB imala i sepsu (I-0,0% / II-26,6%), terminalnu fazu alkoholne ciroze jetre (I-87,5% / II-43,3%), respiratornu insuficijenciju (I-6,25* / II-23,3, *p<0,05) i AIDS (I-6,25% / II-6,6%).


Implementacija DOTS strategije, u našem istraživanju, pokazuje značajan pad stope recidiva i AATB. Niska stopa mortaliteta ukazuje da je implementacija Nacionalnog programa za TB zadovoljavajuća u sadašnjim okolnostima, ali da multi-rezistentna TB i pridružene bolesti predstavljaju buduće izazove u kontroli mortaliteta od TB.

Ključne reči: tuberkuloza, mortalitet, DOTS


www.pulmonum.blogspot.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.