petak, 3. veljače 2012.

Profesionalni rizik od tuberkuloze-Istina ili mit?

Ledina Lj, Ledina M, Ledina T

Specijalna bolnica za plućne bolesti  Ozren“, Sokobanja, Srbija
Apstrakt
Uvod: Više decenija unazad se odgovor na pitanje iz naslova nalazi na skali od apsolutne potvrde do sigurne negacije. Pedesetih godina prošlog veka rizik je smatran tako velikim da  su se tuberkulozom profesionalno bavili samo bivši bolesnici, da bi se zatim tvrdilo da je profesionalni rizik za vakcinisane osobe tek teoretski i tuberkuloza je brisana iz spiska profesionalnih bolesti.
Materijal i metode: urađena je retrospektivna analiza oboljevanja od tuberkuloze među radnicima bolnice «Ozren» za dvadesetogodišnji period od 1986. do 2005. godine.
Rezultati: za dvadeset godina je od tuberkuloze oboleo 21 radnik bolnice (7 spremača, 4 medicinske sestre, 4 laboranta, 3 administrativna radnika, 1 lekar, 1 kuvar i jedna pralja). Kod 3 obolela  radilo se o recidivu TBC i oni su isljučeni iz analize kao i jedan oboleli od TBC bubrega, 1 od izolovane limfoglandularne TBC i 1 od izolovanog TBC pleuritisa. Analizira se  kumulativna incidenca  za 14 obolelih od  plućne TBC. Ona iznosi 5808/100000, dok kumulativna incidenca u opštoj populaciji u Srbiji  iznosi 742/100000. Rizik za radnike bolnice je 7,82 puta veći nego u opštoj populaciji.
Zaključak: rizik za oboljevanje od TBC za radnike bolnice «Ozren»  je velik i statistički značajan i 7,82 puta je veći nego u opštoj populaciji za posmatrani period. Pored sprovodjenja mera zaštite na radu, smatramo da se tubrerkuloza ponovo može naći na listi profesionalnih oboljenja.
Ključne reči : profesionalna bolest, tuberkuloza


www.pulmonum.blogspot.com

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.