četvrtak, 16. veljače 2012.

Rane komplikacije kod operisanih pacijenata nakon sprovedene neoadjuvantne terapije zbog karcinoma bronha

Đurić D, Kuhajda I, Koledin M, Bijelović M, Ilić M, Milovančev A, Milošević M, Ilinčić D.

Klinika za Grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

Apstrakt

Cilj ovoga rada je da se prikažu postoperativne komplikacije kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim karcinomom pluća, nakon sprovedene neoadjuvantne terapije. U periodu od januara 1999 do septembra 2007 godine na Klinici za grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, operisano je 37 pacijenata nakon sprovedene neoadjuvantne terapije. Kod 22 pacijenata (59,45%) neoadjuvantna terapija primenjena  je zbog proširene bolesti utvrđene kompjuterizovanom tomografijom, kod 7 pacijenta (18,91%) nakon medijastinoskopije, gde su ex tempore patohistološkim pregledom dokazane  metastaze u paratrahealnim limfnim čvorovima, kod 6 pacijenta (16,21) nakon bronhoskopskog nalaza infiltracije traheobronhijalnog ugla i traheje i kod 2 pacijenta (5,40%) nakon dobijene dijagnoze mikrocelularnog karcinoma. Kod 5 pacijenta (13,51%) urađena je transperikardijalna pneumonektomija, od toga kod jednog pacijenta urađena je desna sleeve transperikardijalna pneumonektomija, kod 12 pacijenata (32,43%) urađena je pneumonektomija od čega je jedna bila sa resekcijom rebara desno, urađene su 2 gornje bilobektomije (5,40%), 15 lobektomija (40,54%) od čega dve sleeve i jedna sa resekcijom rebara zbog superior sulcus tumora, 1 segmentektomija (2,70%), dok je kod 2 pacijenta urađena eksplorativna torakotomija (5,40%) zbog peribronhijalne infiltracije traheobronhijalnog ugla levo i distalnog dela traheje. Prosečan broj postoperativnih dana bio je 12,8±5. Od perioperativnih komplikacija kod  3 pacijenta (8,11%) kojim je rađena gornja bilobektomija i desna gornja lobektomija, postoperativni tok je komplikovan produženim gubitktom vazduha preko drenova. Kod 1 pacijenta (2,70%) kome je urađena desna gornja lobektomija sa resekcijom rebara, postoperativni tok je komplikovan nepotpunom reekspanzijom, što je rešeno redrenažom kroz prvi međurebarni prostor. Kod 1 pacijenta (2,70%) nakon urađene leve pneumonektomije, prvog i osmog postoperativnog dana rađena je retorakotomija i evakuacija hematoma. Kod 2 pacijenta (5,40%) mesec dana nakon urađene pneumonektomije, javila se fistula bronha, te je urađena fenestracija postpneumonektomskog prostora. 2 pacijenta (5,40%) su egzitirala od tromboembolije, prvog i trinaestog postoperativnog dana, a 1 pacijent (2,70%) egzitirao je od bronhopneumonije. Neoadjuvantna terapija u selektiranim slučajevima uznapredovalog karcinoma bronha, predstavlja značajan vid kombinovane terapije, u smislu povećanja broja pacijenata kojima je moguće uraditi radikalni operativni zahvat, bez značajnog povećanja postoperativnih komplikacija, kao i poboljšanja preživljavanja pacijenata sa lokalno uznapredovalom formom karcinoma bronha.

Ključne reči: karcinom bronha, neoadjuvantna terapija, postoperativne komplikacija

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.