četvrtak, 16. veljače 2012.

Respiratorna infekcija i ostale komplikacije kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji

Ristevski V, Radevska Lj, Ivanov E

Sluzba anestezije, reanimacije i intenzivnog lečenja, Klinička bolnica Bitola, Makedonija


Apstrakt

   Uvod: Mehanicka ventilacija(MV) je jedna od glavnih mera za potporu vitalnih fun- kcija kod kriticnih bolesnika.Njen je cilj povecavanje kiseonickog kapaciteta krvi i is- poruke istog tkivima,kao i oslobadjanje bolesnika disajnog rada.Na nasem materijalu prikazujemo komplikacije koje su se javile kod bolesnika na dugotrajnoj MV.
   Materijal:Serija od 147 ventilisanih pacijenata,vecinom hirurski i septicni bolesnici  bili su leceni u nasoj ustanovi.Prosecno trajanje ventilacije iznosilo je 9,5 dana.
   Rezultati:Komplikacije kod ventilisanih bolesnika podelili smo u dve grupe.
1.Specificne,asocirane sa ventilatorom ili disajnim putom:
-Ventilator asocirana pneumonija(VAP)-48 pacijenata(33%), uzrokovana uglavnom   gram negativnim bakterijama rezistentnim na antibiotike.Rizik faktori su bili sepsa, trauma,koma,ekstenzivne operacije,napredla uzrast i trajanje MV
-Traheoezofagealne fistule (kod traheostomisanih bolesnika)-4 pacijenata(2,7%)
-Stenoza traheje-1 pacijent(0,7%)
2.Nespecificne,nisu bile u direktnoj vezi sa upotrebom MV:
-Kozne i mekotkivne:infekcije i ulceracije(flegmone,dekubitusi)-28 pacijenata(19%)
-Gastrointestinalne:stres ulkusi digestivnog trakta sa potrebom za transfuzijom krvi-11 bolesnika(7,5%)
-Neuroloske:septicka polineuropatija,uzrok produzene MV-2 pacijenta(1,4 %)
-Respiratorne:pulmonalna embolija-1 bolesnik(0,7%)
   Zakljucak:Dominantna komplikacija kod nasih ventilisanih bolesnika   bila je res- piratorna infekcija(VAP),cija je incidenca bila proporcionalna tezini osnovne bolesti i  prisustvu rizik faktora(jednog ili vise). Sve navedene komplikacije su   znacajno pove- cale morbiditet,mortalitet i trajanje lecenja pacijenata.Profilaksa  istih je imperativ jos na pocetku MV.Agresivni tretman sepse,sterilna manipulacija disajnog  puta i inva- zivnog monitoringa,krace trajanje MV, ulkusna profilaksa,enteralna  ishrana i rana  fizioterapija su deo preventivnih mera.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.