četvrtak, 16. veljače 2012.

Rezultati lečenja empijema pleure streptokinazom

Milovančev A, Đurić D, Bijelović M, Koledin M, Milošević M, Ilinčić D, Ilić M.

Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica, Klinika za grudnu hirurgiju, Srbija


Apstrakt

Empijem pleure se definiše kao prisustvo gnoja u pleuralnom prostoru. Prvi opis empijema dao je Hipokrat pre 2400 godina, dok je standardno lečenje - otvorena drenaža grudnog koša. Prvi rad o upotrebi streptokinaze i streptodornaze u terapiji lokuliranog empijema pleure bio je 1949. VATS je u grudnu hirurgiju uveden 1991. godine. Prva intrapleuralna aplikacija humane rekombinantne deoksiribonukleaze u lečenju empijema pleure izvedena je 2003. godine. Ispitivana grupa (A) 33 muškarca i 7 žena, a kontrolna grupa (B) 34 muškarca i 6 žena. Starosna dob u grupi sa streptokinazom bila je 49,91 godinu, a u kontrolnoj grupi 50,21 godinu. U grupi A bilo je 37 parapneumoničnih i 3 postramatska empijema a u grupi B 38 parapneumonična i 2 postraumatska empijema. Dužina trajanja simptoma u danima ispitivane grupe je 27,54 dana, a kontrolne 23,85 dana. Od fibrinolitičkih lekova korišćena je streptokinaza, instilacijom preko drena u dozi od 500.000 IJ u 100 ml sterilnog izotoničnog rastvora NaCl. U grupi A u 18 slučajeva je bio negativan nalaz, a od pozitivnih nalaza najčešće je prisutan Streptococcus pneumoniae, što se uočava i u grupi B. U grupi A, od pridruženih bolesti najčešće je prisutna kardiomiopatija (NYHA III-IV) a u grupi B diabetes melitus. Trajanje drenaže u grupi A bilo je 9,85 dana, a u grupi B 25,03 dana. Razlika je statistički visoko značajna. Mortalitet u grupi A je 0%, a u grupi B je 10%. Razlika je statistički značajna. Količina gnoja evakuisanog pri inicijalnoj drenaži grudnog koša i ukupno, tokom hospitalizacije, je značajno veća u grupi A.
Nisu nađene razlike u demografskim obeležjima između grupa ispitanika, a trajanje simptoma pre prijema na bolničko lečenje se statistički značajno ne razlikuje. Bakteriološki nalaz uzročnika empijema se ne razlikuje. Učešće pacijenata sa teškim pridruženim bolestima po grupama se ne razlikuje. Nije nađena razlika u plućnoj funkciji između grupa ispitanika nakon završetka lečenja. Instilacije streptokinaze preko drena nije uticala na parametre koagulacije kod ispitanika u grupi.

Ključne reči: empijem pleure, lečenje, streptokinaza


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.