četvrtak, 16. veljače 2012.

Traumatska avulzija levog glavnog bronha

Stanic V*, Stamenovic D*, Cvijanovic V*, Vulović T**, Ristanović A*, Gulić B*, Marić N.*

*Klinika za grudnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
**Centar za anesteziju, Klinički centar Kragujevac, 
Srbija


Apstrakt

Uvod: Povrede grudnog koša predstavljaju vodeći uzrok smrti kod osoba mlađih od 40godina. Zastupljenost traumatskih avulzija traheobronhijalnog stabla teško je predstaviti, mada se smatra da figurira na oko  0,2% u ukupnom broju povreda grudnog koša.
Metod: Prikaz pacijenta sa traumatskom avulzijom levog glavnog bronha nastalu kao posledica kraš povrede, a koja nije bila prepoznata u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi tokom petodnevne hospitalne obrade i lečenja.
Rezultati: Nakon kliničke sumnje na bazi mehanizma povređivanja, te dijagnostičkih procedura, od kojih je najveći benefit imala bronhoskopija (iako bez definitivne dijagnoze), učinjeno je operativno lečenje. Nakon intraoperativno postavljene dijagnoze i uz uvid u relativnu očuvanost plućnog parenhima, učinjena je bronhoplastična operacija- anastomoza interlobarne karine na levi glavni bronh. Rani postoperativni tok je bio uredan, a kasnije dolazi do pojave stenoze bronha na mestu anastomoze. Stenoza kompromituje bronh za donji režanj, ali se uspešno zbronjava bronhoskopskom resekcijom. Postoperativni tok uredan.
Zaključak: Uspešnost lečenja kod ovakvih povreda zavisi od brzine postavljanja dijagnoze i adekvatnog operativnog tretmana. Najveću prepreku za ovo predstavlja relativno niska učestalost ovakvih povreda i odloženo dijagnostikovanje.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.