petak, 22. siječnja 2016.

Kritično ugrožen pacijent sa plućnim bolestima

(Rifat Sejdinović, Besim Prnjavorac, Jasmin Fejzić)
Kritično ugroženom pacijentu prije svega se pristupa s procedurama za stabilizaciju vitalnih funkcija, čemu je orijetirana i hitna dijagnostika.
Nakon uspostave stabilnog stanja, nastavljaju se dijagnostičke procedure definitivne obrade.

 • Inicijalni pristup (princip - ABC - od Engl. Airways-Breathing-Circulaction, disajni putevi, disanje, cirkulacija).
 • Da li su prohodni disajni putevi, ima li vidno otežanog disanja, hrkanja, grgljanja. Potrebno je zabaciti glavu i pregledati prohodnost disajnih puteva. Razmotriti plasiranje airway-a ili intubaciju.
 • Disanje: ima li vidjive cijanoze. Kolika je frekvenca disanja. Vrijednosti sO2 i pO2, Vrijednosti pCO2.
 • Cirkulacija: kvalitet i frekvenca pulsa, ritam, vrijednosti krvnog pritiska, obezbijediti i.v. pristup.
 • Neurološki status: Glasgow koma skala, konfuznost, izgled zjenica, akutni neurološki simptomi - ukočenost vrata, patološki refleksi, tonus muskulature.
 • Fizikalni pregled: temperatura, pregled grudnog koša, abdomena, kože.
 • Pretrage: KKS, CRP, biohemijske pretrage (glukoza, elektroliti, urea, kretainin, proteinogram), hemokultura.


Razmatranje mogućeg uzroka

Od ranije poznata plućna oboljenja
Omogućava usmjerenu terapiju. Potrebno je anamnestički ili heteroanamnestički utvrditi o kojem se oboljenju radi, težinu oboljenja, trenutni tretman, dalji planovi liječenja. Kakav je zdravstevni status bio kod pacijenta, tolerancija napora, dnevene aktivnosti. Utvrditi šta je izazvalo teško stanje: novonastala bolest (infekcije, nusefekti lijekova, plućna tromboembolija) ili progresija postojeće bolesti.

Ranije nepostojeća plućna oboljenja
Potrebna je detaljna anamneza i pregled. Pacijentov kardiovaskularni status i težina bolesti će determinirati kojom brzinom i obimom će teći dijagnostika. Ispitati simptome, kontakte sa bolestima, skorija putovanja, riziko-faktore, koje lijekove koristi, zdravstveno stanje prije bolesti.


Ciljevi i plan liječenja

Kod pacijenata sa od ranije poznatom teškom plućnom bolesti
Svaka dijagnostička i terapijska odluka treba da je dio sveobuhvatnog plana tretmana. Kod donošenja odluke za mehaničku ventilaciju u startu je potrebno razmotriti prestanak upotrebe respiratora („strategija izlaza“). Mehanička ventilacija dio je kompletne strategije i nije sama sebi svrha.
Neki pacijenti imaju u pismenoj formi želje kako da se postupa u takvim slučajevima. Razmotriti dalji tretman sa pacijentovim pulmološkim konsultantom. Neinvazivna mehanička ventilacija često je bolji izbor u ovakvim situacijama.

Kod pacijenata sa od ranije poznatom hroničnom, ali ne teškom plućnom bolesti - akutna egzacerbacija
Treba razmotriti, zajedno sa pacijentovim pulmološkim konsultantom, respiratornu suporativnu terapiju u cilju preživljavanja epizode egzacerbacije.

Kod pacijenata koji nisu imali plućne bolesti od ranije
Respiratorna suporativna terapija indicirana je u cilju preživljavanja pacijenta. U slučaju značajnog od ranije poznatog komorbiditeta (srčano popuštanje), potrebno je dalji tretman razmotriti sa pacijentovim konsultantom što je prije moguće.

Literatura
 1. Chelluri L, Pinsky MR, Donahoe MP, et al: Long-term outcome of critically ill elderly patients requiring intensive care. JAMA 269:3119–3123, 1993.
 2. Ferrer M, Alonso J, Morera J, et al: Chronic obstructive pulmonary disease stage and health-related quality of life. Ann Intern Med 127:1072–1079, 1997.
 3. Ruberfeld GD, Caldwell E, Peabody E, et al: Incidence and outcome of acute lung injury. N Engl J Med 353:1685–1693, 2005.
 4. The SUPPORT Principal Investigators: A controlled trial to improve care for seriously ill hospitalized patients: The Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments (SUPPORT). JAMA 274:1591–1598, 1995.
 5. Somogyi-Zalud E, Zhong Z, Lynn J, et al: Dying with acute respiratory failure or multiple organ system failure with sepsis. J Am Geriatr Soc 48:S140–S145, 2000

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.